checklist
Publicatiedatum: 29 januari 2018

Actief informatierecht

Het informatierecht is voor de ondernemingsraad van groot belang. Zonder voldoende, en misschien nog wel belangrijker, volledige informatie kan de ondernemingsraad niet zijn medezeggenschapstaken uitvoeren. Om een weloverwogen standpunt in te nemen en te adviseren heeft u dus informatie nodig. Het informatierecht van de ondernemingsraad bestaat uit twee aspecten: het actieve en het passieve informatierecht.

Verschil passief en actief informatierecht ondernemingsraad

Het passieve informatierecht gaat om informatie waar u als ondernemingsraad niet om hoeft te vragen, maar waar de bestuurder u uit eigen initiatief van moet voorzien. Het actief informatierecht gaat juist om informatie die u zelf als ondernemingsraad kunt opvragen bij uw bestuurder. Ga in deze checklist na wat uw rechten zijn wat betreft het opvragen van informatie bij uw bestuurder.

 1. Uitgangspunt informatierecht

  Het uitgangspunt van het informatierecht is dat het aan de ondernemingsraad is om te bepalen welke informatie hij nodig heeft, binnen redelijke grenzen. Als u niet voldoende informatie heeft ontvangen tijdens een adviestraject, terwijl u hier wel om heeft gevraagd, kan de Ondernemingskamer oordelen dat de bestuurder dus een kennelijk onredelijk besluit heeft genomen.

 2. Artikel 31 WOR

  In artikel 31 WOR is uw actief informatierecht opgenomen. Uw bestuurder is verplicht de ondernemingsraad en OR-commissies alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die zij voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. Daarbij gaat het niet om informatie in het kader van een advies- of instemmingsprocedure, maar ook om informatie die u nodig heeft in verband met uw stimulerende taken en het initiatiefrecht.

 3. Informatieverzoek

  Alhoewel het aan uw ondernemingsraad is om te bepalen welke informatie u nodig heeft, u kunt niet zomaar alle informatie opvragen bij uw bestuurder. Doet u een informatieverzoek? Zorg dan dat u concreet aangeeft voor welke aangelegenheid u de informatie nodig heeft. U kunt dit mondeling doen, maar het is verstandig uw bestuurder schriftelijk te verzoeken informatie te verstrekken. Geef daarbij aan waarom het voor de ondernemingsraad belangrijk is deze informatie te verkrijgen.

  Benieuwd hoe een informatieverzoek voor een instemmingsaanvraag eruitziet? Bekijk het hier.

 4. Artikel 36 WOR

  Als uw bestuurder de door u opgevraagd informatie niet wil verstrekken, kunt u naar de kantonrechter stappen op basis van artikel 36 WOR. De kantonrechter kan dan bepalen dat de bestuurder gevolg dient te geven aan uw informatieverzoek. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de informatie nodig heeft om uw medezeggenschapstaken redelijkerwijs uit te voeren. Zorg dus dat u uw informatieverzoek altijd goed onderbouwt.

Uitgelicht
Uitgelicht