Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Maatregelen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksuele intimidatie op de werkvloer is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het kan bij slachtoffers luiden tot verzuim en werkstress. U heeft als ondernemingsraad een belangrijke rol in het beschermen van uw achterban als het gaat om dergelijke arborisico’s. Bekijk in deze checklist wat u als ondernemingsraad kunt doen om seksuele intimidatie binnen uw organisatie te voorkomen en tegen te gaan.

RI&E

De Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van uw organisatie. Iedere organisatie is verplicht om een RI&E te hebben. In de RI&E staan de risico’s van uw achterban op arbogebied. Pak de RI&E erbij en ga na of seksuele intimidatie op de werkvloer hierin is opgenomen. Dit valt onder psychosociale arbeidsbelasting en PSA-risico’s horen opgenomen te zijn in uw RI&E.

Als OR heeft u instemmingsrecht betreffende zowel de RI&E als het plan van aanpak. Meer weten over het aanpakken van de RI&E? Bekijk dan deze checklist.

Klachtenregeling

Is er al een klachtenregeling aanwezig in uw organisatie? Ga na of seksuele intimidatie hierin genoemd wordt. De ondernemingsraad kan dit onderwerp eenvoudig op de agenda zetten in de overlegvergadering met de bestuurder. De OR heeft ook een vinger in de pap bij invoering en uitvoering van de klachtenregeling. Bij invoering en opzet van een nieuwe regeling én wijziging van een bestaande regeling heeft de OR namelijk instemmingsrecht.

Vertrouwenspersoon

Is er al een vertrouwenspersoon in uw organisatie? Het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen maar het kan wel een belangrijk onderdeel zijn van het arbobeleid van uw organisatie. De vertrouwenspersoon kan zorgdragen voor het opvangen van geïntimideerde medewerkers, zorgen voor begeleiding en doorverwijzen. Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht als het gaat om het instellen van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie, volgens artikel 27 lid 1 WOR.

Bent u benieuwd hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om maatregelen tegen ongewenst gedrag zoals discriminatie of seksuele intimidatie op de werkvloer? Gebruik dan deze tool van de Inspectie SZW.

Voorlichting

Gebruik uw initiatiefrecht en organiseer voorlichtingsavonden, waarbij uitgelegd wordt wat seksuele intimidatie inhoudt. Zorg dat zowel medewerkers als leidinggevenden hiervoor worden uitgenodigd. Besteed voldoende aandacht aan het herkennen van seksuele intimidatie op de werkvloer, maar ook hoe hiermee om te gaan als slachtoffer én als omstander. Informeer uw achterban over de vertrouwenspersoon en de meldprocedure zodat alle medewerkers weten waar ze terecht kunnen.

Doe melding bij Inspectie SZW

Weigert de bestuurder in te grijpen bij veelvoorkomende seksuele intimidatie in uw organisatie? Maak dan melding hiervan bij de Inspectie SZW. Een melding van de ondernemingsraad leidt namelijk tot een onderzoek van de Inspectie. De Inspectie doet ook aan toezicht, maar controleert niet automatisch iedere organisatie. Alleen organisaties waarbij sprake is van een groot risico worden strenger gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als er in de media aandacht is geweest voor seksuele intimidatie in die organisatie, of als de Inspectie veel meldingen hiervan binnenkrijgt.

Ga in gesprek met preventiemedewerker

De Arbowet schrijft voor dat u overlegt met de preventiemedewerker. Maak hiervan gebruik en zet seksuele intimidatie als PSA-risico op de overlegagenda. U kunt ook de bedrijfsarts hierbij betrekken.

Uitgelicht
Uitgelicht