Checklists
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans is de vervanger van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De wet gaat (gedeeltelijk) in per 1 januari 2020. Deze wet bevat alle regels die betrekking hebben op het arbeidsrecht. Denk aan de ketenregeling, transitievergoedingen, maar ook regelgeving omtrent flexwerkers. Bekijk in deze checklist de twaalf wijzigingen van het ontslagrecht.

Meer onvoldragen, kleinere ontslagredenen maken een ontslag mogelijk

Tot nu toe dient een werkgever een goede reden hebben om tot ontslag van een lopend dienstverband over te gaan. Denk aan tekort aan werk of een conflict tussen werkgever en werknemer. Het wetsvoorstel stelt dat ook meerdere zogenaamde onvoldragen redenen samen de aanleiding mogen zijn tot ontslag. Als voorbeeld wordt genoemd dat 80 procent disfunctioneren (in plaats van honderd procent) ook een reden voor ontslag kan zijn. Af en toe werk weigeren wordt eveneens genoemd als een van de ‘kleinere’ redenen voor ontslag. Werkgevers moeten van elke aangevoerde reden wel kunnen bewijzen dat het een valide ontslaggrond is.

Hogere transitievergoeding bij meerdere kleine ontslagredenen

Toont een werkgever meerdere kleine redenen aan voor ontslag? Dan stijgt de transitievergoeding die de werknemer meekrijgt bij een afscheid.

Transitievergoeding geldt voortaan vanaf dag één

Vanaf de eerste werkdag hebben werknemers recht op een ontslagvergoeding, zo bepaalt de Wab. Dat geldt ook voor medewerkers die nog in hun proeftijd zitten. Nu hebben werknemers pas recht op een transitievergoeding als ze minimaal twee jaar in dienst zijn.

Flexkrachten krijgen ook recht op transitievergoeding

Vanaf hun eerste werkdag hebben flexwerkers recht op een ontslagvergoeding. Wordt hun contract niet verlengd door de werkgever, dan hebben zij dus altijd recht op een ontslagvergoeding.

Beduidend lagere transitievergoeding bij langer dienstverband

Voor iedereen die langer dan tien jaar in dienst is, geldt tot nu toe een transitievergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar. Met de Wab bedraagt de transitievergoeding voortaan voor iedereen 1/3 maandsalaris per dienstjaar met ene maximum van € 81.000. Daarmee wordt het voor werkgevers aanzienlijk goedkoper werknemers met een lang dienstverband te ontslaan.

Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers (met maximaal 10 werknemers en een gemiddelde loonsom per werknemer van € 32.800) krijgen voortaan compensatie voor uit te betalen transitievergoedingen als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegen pensioen of ziekte. Per 1 januari 2020 komt er ook een compensatieregeling voor alle werkgevers voor de transitievergoeding voor werknemers die uit dienst gaan na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Drie tijdelijke contracten in drie jaar

Flexkrachten mogen straks drie tijdelijke contracten krijgen voor de gezamenlijke termijn van drie jaar. Nu is dat nog drie tijdelijke contracten in twee jaar. DIt heet de ketenregeling.

Na drie maanden pauze opnieuw een tijdelijk contract

Flexwerkers die het maximum van drie tijdelijke contracten of de maximale termijn van drie jaar hebben uitgediend, mogen drie maanden na afloop van hun laatste dienstverband opnieuw een flexibel contract krijgen bij dezelfde werkgever. Nu bedraagt deze termijn van het ketenbeding nog een half jaar.

Tijdig informeren van oproepkrachten

Vier dagen voordat een oproepkracht wordt ingezet, moet een werkgever diegene hierover informeren. Is die periode korter, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Dat betekent dat oproepkrachten niet langer permanent beschikbaar hoeven te zijn om te horen of er werk voor ze is. Bovendien geldt dat een tijdige oproep van de werkgever die later wordt ingetrokken de werknemer alsnog recht geeft op uitbetaling van loon.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers

Payrollers krijgen een betere positie en meer zekerheid.

Lage ww-premie

De ww-premie wordt lager, als uw bestuurder meer vaste werknemers in dienst neemt. Dit kan oplopen tot een verschil van maar liefst vijf procent meer premiebetaling.

Uitgelicht
Uitgelicht